ചന്ദ്രന്‍ വയ്യാട്ടുമ്മല്‍

Name in English: 
Chandran Veyattummal

സംഗീത സംവിധായകൻ. ‘ചായില്യം’ സിനിമയുടെ സംഗീത സംവിധാനം നിർവ്വഹിച്ചു.