ശശീന്ദ്ര കെ ശങ്കർ

Name in English: 
Saseendra K Sankar
Artist's field: 

സംവിധായകൻ. വൈഡൂര്യം എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തു.