സാജിത് യഹിയ

Name in English: 
Sajid Yahiya

വേതാളം എന്ന മ്യൂസിക് ബാൻഡിലെ പ്രധാന പാട്ടുകാരൻ. "വെയിൽച്ചില്ല പൂക്കും നാളിൽ..." ഫെയിം.