ട്രഡീഷണൽ

Name in English: 
Traditional
Artist's field: 
Alias: 
പരമ്പരാഗതം

പരമ്പരാഗത ഗണത്തിൽ പെട്ടവ