പാർത്ഥൻ മോഹൻ

Name in English: 
Parthan Mohan
Parthan Mohan
Artist's field: 

പരസ്യചിത്ര സംവിധായകനായിരുന്നു. "വണ്‍" എന്ന സിനിമയിലൂടെ മലയാള സിനിമയിലെത്തി