മണിസ്വാമി

Name in English: 
Mani Swamy

കഥാകൃത്തും നിർമ്മാതാവും സംവിധായകനുമായ മണിസ്വാമി. നടി കവിയൂർ പൊന്നമ്മ ഭാര്യയാണ്