എബ്രിഡ് ഷൈൻ

Name in English: 
Abrid Shine
Artist's field: 

ഫാഷൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആയ അബ്രിദ് ഷൈൻ 1983 എന്ന ചിത്രത്തോടെ സംവിധാന രംഗത്തേക്ക് കടന്നുവന്നു