അശോക് കുമാർ

Name in English: 
Ashok Kumar
Artist's field: 
Alias: 
കൂലി ,തേനും വയമ്പും
സംവിധാനം