അരുൺ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി

Name in English: 
Arun Govindankutty
Artist's field: 

തിരക്കഥാകൃത്ത്. ഒരു സോപ്പെട്ടിക്കഥ എന്ന സിനിമയുടെ കഥ തിരക്കഥ സംഭാഷണം എന്നിവ നിർവ്വഹിച്ചു