ഹിഷാം അബ്ദുൾ വഹാബ്

Name in English: 
Hisham
ഹിഷാം-ഗായകൻ
Alias: 
ഹിഷാം അബ്ദുൾ വഹാബ്