രതീഷ് റാം

Name in English: 
Rathish Ram
Artist's field: 

നവാഗതനായ സംവിധായകൻ.  ഗുഡ് ബാഡ് & അഗ്ലി എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ