എം ജി രാജൻ

Name in English: 
M G Rajan
Alias: 
പ്രസാദ് സ്റ്റുഡിയോ