സെവൻ സ്റ്റാർ പ്രസാദ്

Name in English: 
Seven Star Prasad