സതീഷ്

Name in English: 
Satheesh
Alias: 
പ്രകാശ് സ്റ്റുഡിയോ