മൊഹമ്മദ് മഖ്ബൂൽ മൻസൂർ

Name in English: 
Mohammad Maqbul Mansoor