ജിത്ത് പിരപ്പൻകോട്

Name in English: 
Pirappanamkod Jith
Pirappanamkod Jith
Alias: 
മെജോജിത്ത് പിരപ്പൻ‌കോട്
പിരപ്പൻകോട് ജിത്ത്