മാളവിക മോഹനൻ

Name in English: 
Malavika Mohanan

മാളവിക മോഹനൻ ,പട്ടംപോലെ സിനിമയിലെ നായിക