രജീഷ് കാട്ടാക്കട

Name in English: 
Rajeesh Kattakkada
Rajeesh Kattakkada
Artist's field: 

 ഡബ്ബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ്. 'മ ചു ക' സിനിമയുടെ അസിസ്റ്റന്റെ സംവിധാനവും ചെയ്തു

Rejeesh Kattakada