രാജ് പ്രഭാവതി മേനോൻ

Name in English: 
Raaj Prabavathy Menon
Artist's field: