എം ടി പ്രദീപ് കുമാർ

Name in English: 
M T Pradeep kumar
Artist's field: