സൂരജ്-നീരജ്

Name in English: 
Sooraj-Neeraj

കഥാകൃത്തുക്കൾ-തിരക്കഥാകൃത്തുക്കൾ. എ ബി സി ഡി എന്ന സിനിമയുടെ കഥ നിർവ്വഹിച്ചു. തിരക്കഥാരചനയിൽ പങ്കാളികളായി.