അരുൺ ലാൽ

Name in English: 
Arun Lal
Artist's field: 

തിരക്കഥാകൃത്ത്. താങ്ക് യൂ എന്ന സിനിമയുടെ കഥ, തിരക്കഥ, സംഭാഷണം എന്നിവ രചിച്ചു