ഹരീഷ് പേരഡി

Name in English: 
Hareesh Peradi

അഭിനേതാവ്. അരുൺ കുമാർ അരവിന്ദിന്റെ “ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ്” എന്ന സിനിമയിലെ കൈതേരി സഹദേവൻ എന്ന പ്രധാന വേഷം ചെയ്തു.