വിനോദ് കോഴിക്കോട്

Name in English: 
Vinod Kozhikkode
വിനോദ് കോഴിക്കോട്
Alias: 
വിനോദ് കാലിക്കറ്റ്