ഏരുവ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ

Name in English: 
Eruva Chandrasekharan Nair