ശേഖർ വി ജോസഫ്

Name in English: 
Shekhar V Joseph
Alias: 
ശേഖർ, ശേഖർ ജോസഫ്, ശേഖർ വിൻസെന്റ് ജോസഫ്
അസിസ്റ്റന്റ് ക്യാമറ