ശേഖർ വി ജോസഫ്

Name in English: 
Shekhar V Joseph
Alias: 
ശേഖർ വിൻസെന്റ് ജോസഫ്