നിയാസ് റസാക്ക്

Name in English: 
Niyas Razak
Artist's field: 

സംവിധായകർ-  കലാഭവൻ നിയാസും റസാക്കും ചേർന്ന സംവിധായക ജോഡി. വല്ലാത്ത പഹയൻ എന്ന സിനിമ ഇരുവരും ചേർന്ന് ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്തു.