കെ വി വിജയൻ

Name in English: 
K V Vijayan
Artist's field: 

തിരക്കഥാകൃത്ത്. വല്ലാത്ത പഹയൻ എന്ന സിനിമയുടെ കഥ, തിരക്കഥ നിർവ്വഹിച്ചു.