എസ് എസ് ഗിരീഷ്‌ ലാൽ

Name in English: 
SS Gireesh Lal