ശ്രീകാന്ത് ഹരിഹരൻ

Name in English: 
Sreekanth Hariharan
Artist's field: 

പ്രശസ്ത ഗായിക ബി അരുന്ധതിയുടെ ഇളയ മകൻ