റിച്ചാർഡ് ജോയ് തോമസ്

Name in English: 
Richard Joy Thomas