ആൽഫ്രഡ് എബി ഐസക്

Name in English: 
Alfred Eby Isaac
Artist's field: