കലാമണ്ഡലം ശിവൻ നമ്പൂതിരി

Name in English: 
Kalamandalam Sivan Namboothiri