ജയരാജ് സെഞ്ച്വറി

Name in English: 
Jayaraj Century
Alias: 
ജയരാജ് ടി സി