നിരഞ്ജ്

Name in English: 
Niranj
Niranj
Alias: 
നിരഞ്ജ് മണിയൻ പിള്ള

മണിയൻ പിള്ള രാജുവിന്റെ മകൻ