രാജേഷ് നായർ

Name in English: 
Rajesh Nair
Rajesh Nair
Artist's field: 

സംവിധായകൻ. “അന്നും ഇന്നും എന്നും “ സിനിമയുടെ തിരക്കഥയും സംവിധാനവും നിർവ്വഹിച്ചു