രാജേഷ് രാഘവൻ

Name in English: 
Rajesh Raghavan
Rajesh Raghavan
Artist's field: 

തിരക്കഥാകൃത്ത്. വാദ്ധ്യാർ എന്ന സിനിമക്ക് വേണ്ടീ തിരക്കഥയെഴുതി സിനിമയിലെത്തി.