മുസ്തഫ അരക്കിണർ

Name in English: 
Mustafa Arakinar

പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ. ബാങ്കിങ്ങ് അവേഴ്സ് സിനിമയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജരായി പ്രവർത്തിച്ചു.