രമേഷ് എം ചാനൽ

Name in English: 
Ramesh M Channel
Ramesh M Channel_m3db
Artist's field: 
Alias: 
രമേശ് എം ചാനൽ

പോസ്റ്റർ ഡിസൈനർ.
മാഡ് ഡാഡ്, കർമ്മയോദ്ധാ, യാത്രക്കൊടുവിൽ എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്ററ് ഡിസൈൻ ചെയ്തു.