സിജി തോമസ് നോബൽ

Name in English: 
Siji Thomas Nobel