പി എസ് റഫീഖ്

Name in English: 
P S Rafeeq
Alias: 
പി എസ് റഫീക്