അനിൽ വന്ദന

Name in English: 
Anil Vandana

സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ. ജോസേട്ടന്റെ ഹീറോ സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു.