ദിൻ നാഥ് പുത്തഞ്ചേരി

Name in English: 
Din nath Puthanchery
Din nath Puthanchery
Artist's field: 
Alias: 
ദീനനാഥ് പുത്തഞ്ചേരി
ദീൻ നാഥ് പുത്തഞ്ചേരി
ദിനനാഥ് പുത്തഞ്ചേരി

ഗിരീഷ്‌ പുത്തഞ്ചേരിയുടെ മകൻ