വി പി രാമചന്ദ്രൻ

Name in English: 
V P Ramachandran
വി പി രാമചന്ദ്രൻ പൊതുവാൾ
Alias: 
വി പി രാമചന്ദ്രൻ പൊതുവാൾ
വി പി ആർ