എം എസ് പളനി രാജ്

Name in English: 
M S Palani Raj