സുഹൈൽ ഇബ്രാഹിം

Name in English: 
Suhail Ibrahim
Suhail Ibrahim
Artist's field: 

സംഭാഷണ രചയിതാവ്. ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന സിനിമയുടെ സംഭാഷണ രചയിതാക്കളിൽ ഒരാൾ