ഗുഡ് ലൈൻ റിലീസ്

Name in English: 
Good Line Release
Artist's field: 

സിനിമാ വിതരണ കമ്പനി. ഫെയ്സ് 2 ഫെയ്സ് സിനിമ വിതരണം ചെയ്തു