ദർശൻ രവി

Name in English: 
Darshan Ravi

നിർമ്മാതാവ്. പോപ്പിൻസ് എന്ന സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാവ്.