സുനിത പ്രശാന്ത്

Name in English: 
Sunitha Prasanth

വസ്ത്രാലങ്കാരം. ഇഡിയറ്റ്സ് എന്ന സിനിമക്ക് വേണ്ടി വസ്ത്രാലങ്കാരം നിർവ്വഹിച്ചു.