എൻ ജി റോഷൻ

Name in English: 
N G Roshan
Roshan-make up-m3db
Artist's field: 
Alias: 
രോഷൻ
രോഷൻ എൻ ജി
റോഷൻ എൻ ജി

മേക്കപ്പ് മാൻ

Roshan NG